छन्न पकैया : पकैया छ्न्द

छन्न पकैया छन्न पकैया,पक्का हम अपनाबो
नइ लेवन अब चीनी राख़ी,देशी राखी लाबो।

छन्न पकैया छन्न पकैया,बहिनी आँसों आबे।
हमर देश के रेशम डोरी,सुग्घर तैं पहिराबे।

छन्न पकैया छन्न पकैया,चीनी झालर टारव
झन लेवव जी उँकर माल ला,माटी दीया बारव।

छन्न पकैया छन्न पकैया,झगरा चीन ल प्यारा
हिन्दी चीनी भाई भाई,झूठा हावय नारा।

छन्न पकैया छन्न पकैया,चीनी कपड़ा छोड़व।
पहिनव सुग्घर सूती कपड़ा,गरब चीन के टोरव।

अजय अमृतांशु
भाटापारा

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *