मेला मडई

हाट बजार अउ
मेला मडई मा,
नोनी थोरको नइ पदोय
खई-खजानी अउ फुग्‍गा ले बर,
फकत कहिथय ददा गा
नानूक ठेकली लेबो
पइसा सकेले बर ! !! !!!

राजा राम रसिक
रसिक वाटिका, फेस 3, वी.आई.पी.नगर, रिसाली, भिलाई. मो. 09329364014

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *