नवा पहल 2019

1. नवा बसर मा नवा पहल होवय, मनखे परान परबल होवय। शुभ चरितर अऊ सबो के भविष्य उज्जर होवय।। नवा बसर मा नवा पहल होवय। 2. मया मेहनत के पानी मा, चीखला होवय ,माटी मा। ऊपर तो फूलै खोखमा, पानी पवितर जल होवय। नवा बसर मा नवा पहल होवय। 3. टमडे़ ला झन परय कोनो जघा, जगमग देवारी घर अंगना। घपटे अंधियार झन टिकय झोपड़ी चाहे महल होवय।। नवा बसर मा नवा पहल होवय। 4. नवा धरती नवा अगास नवा बिहनिया के हे आस नवा-नवा सब बागबगिया नवा – नवा…

पूरा पढ़व ..