तोर सरन म आएन, माँ असीस देबे वो

असीस देबे वो
असीस देबे वो
तोर सरन म आएन, माँ असीस देबे वो
तहीं भवानी, तहीँ सारदा, तहीं हवस जगदम्बा
तोर परतापे टोरिन बेन्दरा भालू मन गढ़लंका
माँ असीस देबे वो
कलकत्ता म काली कहाए, मुम्बर्ड म मुम्बर्ड
बस्तर म दन्तेस्‍वरी तय, बमलाई
माँ असीस देबे वो
आगी पावय ताप तोर ले, पानी ह रस पावय
सुरूज चंदरमा तोर भरोसा अग-जग ल परकासँय
माँ असीस दैबै वो
बरम्हा सिरजय, बिसनू पालय, महादेव सँहारय
तौरै किरपा पा के दाई एमन देव कहाथंय
माँ असीस देबै वो
कलस-जौत जब बरय झमाझम माता तोर दुवारे
गाय जस के गीत भगत मन निसदिन साँझ सकारे
माँ असीस देबै वो
तोर अँचरा के छांव म अमरित बरसय भादो सावन
तोर छाती के दूध ल माता हम झन कभू लजावन
माँ असीस दैबै वो ।

पं.दानेश्‍वर शर्मा
‘तपत कुरू’ गीत संग्रह लेLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *